Accommodatie

Stichting

De stichting draagt de naam Stichting Keizer Otto en is gevestigd te Naarden. De stichting is op 27 april 2004 opgericht en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De stichting stelt zich ten doel de gymnastieksport in de ruimste zin van het woord te stimuleren en daardoor de volksgezondheid te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het ter beschikking stellen van sportaccommodatie aan groepen en verenigingen;
  • het beschikbaar stellen van een vaste turninrichting, een gymnastiekinrichting alsmede (sport)materiaal;

Onder het beschikbaar stellen is begrepen, het zonder winstoogmerk tegen zo laag mogelijke kosten beheren en onderhouden en het plegen van toezicht ten aanzien van de sportaccommodatie.

Het bestuur bestaat uit ten minste 3 personen. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het bestuur van de Gymnastiek- en Turnvereniging Keizer Otto. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt.

Algemene voorwaarden voor het huren van de zaalruimte in de Kroon:

Algemene Voorwaarden

Mocht u als huurder van 1 van de ruimtes in de Kroon wijzigingen willen doorvoeren, zoals wisselen van dag of tijdstip, dan moeten deze wijzigingen voor 1 april van het lopende seizoen bij de stichting worden ingedient. Wijzigingen die na 1 april en voor 1 mei binnen komen worden besproken. Alle verzoeken tot wijziging na 1 mei kunnen niet worden gehonoreerd.